О нама

Спортски савез општине (ССО) је формиран 03.03.1997. године (Дан ССО), одлуком Скупштине општине Житиште. Током те године, на основу Уредби Министарства за омладину и спорт Републике Србије извршене су трансформације свих спортских организација у складу са Законом о спорту.

Дана 28.11.1997. године усвојен је нови Статут ССО и прослеђен надлежном Министарству. 04.03.1998. године, ССО записан је у регистар спортских организација у Министарству за омладину и спорт РС.

ССО је савез удружених гранских савеза Општине Житиште, спортских друштава и клубова са територија Општине Житиште.

ССО је правно лице са статусом удружења грађана и у остваривању својих циљева и задатака је самостална и деполитизована организација, која заступа заједничке интересе чланова. ССО учествује у обезбеђивању услова за развој спорта, организује и пружа стручну помоћ својим члановима, ради на јачању морала и спортског духа, подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања, организује спортске приредбе и манифестације, афирмише школски и рекреативни спорт, учествује у организацији Радничких спортских игара...

Спортским савезом општине Житиште управљају његови чланови преко својих представника у органима и телима. Органи ССО су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Генерални секретар.

ССО остварује средства за рад из доприноса (чланарине) његових чланова, Буџета Скупштине општине Житиште и прилога донатора и спонзора, а у складу са Законом и Статутом.

Спортске активности су изузетно значајан сегмент живота сваког човека, пре свега у периоду његовог младалаштва. Оне доприносе биолошком развоју, социолошком и психичком сазревању. Оне подстичу развој свих димензија и система човековог организма, компезују услове живљења и подстичу неговање свих особина личности које доприносе рационалном и контролисаном понашању у различитим ситуацијама.

У општини Житиште спортом се, углавном, организовано баве млади. Под овим појмом подразумева се узраст од 17 до 35 година старости. Према нашим подацима то је око 1500 људи. Они се спортом баве у школама и спортским организацијама. Старија популација бави се спортом рекреативно и самостално по месним заједницама , а делимично организовано и кроз радничке спортске игре. Спортска активност у школама организује се на основу плана и програма и по слободном избору ученика и могућностима школе, а наставу изводе наставници. Спортске активности у оквиру радничких спортских игара организују синдикалне организације у зависности од расположивих средстава у појединим предузећима.

Значајном ангажовању младих у спортским актвностима у многоме доприноси велики број спортских организација - клубова.

На територији Општине Житиште заступљен су следећи спортови: фудбал, кошарка, одбојка, рукомет, карате, џудо, теквондо, шах и атлетика. Укупно је регистровано 25 клубова. Један број младих се бави и организовано спортом у другим срединама (Зрењанин).

 

 

Saturday the 4th. Спортски савез Општине Житиште